Na Papinskom sveučilištu doktorirao fra Ivan Vuletić

U Rimu je 16. svibnja 2024. godine doktorirao fra Ivan Vuletić, nastavnik na KBF-u u Splitu i pastoralni pomoćnik u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije Bast – Baška Voda. Na Papinskom sveučilištu “Gregoriana” obranio je doktorsku tezu pod naslovom “La vita ecclesiale nel decanato di Spalato durante il governo italiano (aprile 1941 – settembre 1943)” /Crkveni život u splitskom dekanatu za vrijeme talijanske vladavine (travanj 1941. – rujan 1943.)/. Mentor mu je bio prof. Sergio Tanzarella. Fra Ivan je time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, sa specijalizacijom iz crkvene povijesti.

14. srpnja 2013. fra Ivan Vuletić proslavio je mladu misu u rodnoj župi Presvetog Trojstva u Slivnu. Čestitamo fra Ivanu i želimo mu obilje uspjeha u daljnjem radu i djelovanju!