Natječaj za sunčanu elektranu Proložac

Objavljen je Javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodnju postrojenja sunčana elektrana Proložac na prostoru zvanom Klanac u sklopu katastarskih općina Ričice i Podstranje – prenosi Radio Imotski. Natječaj je objavljen od strane Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja. Na prostoru tih dviju katastrarskih općina na površini od oko 3,7 milijuna kvadratnih metara na terenu u vlasništvu države Hrvatske, niknut će ogromna tvornica električne energije korištenjem sunčane energije, uz pomoć solarnih panela. Ta tvornica nalazit će se zapravo na jednom atraktivnom mjestu, na predjelu Klanac na samom ulaz u prelijepu kotlinu u kojoj je umjetno Zeleno jezero pored Ričica. Treba napomenuti da se na objavljeni natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja mogu javiti fizičke I pravne osobe s područja Hrvatske, ali i cijele Europske unije. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana njegove objave u Narodnim novinama. Otvaranje pristiglih ponuda bit će 20. prosinca u prostorima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za izdavanje energetskog odobrenja br. 17/22

1. Raspisuje se Javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje sunčana elektrana Proložac (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), na lokaciji Općine Proložac u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na prostoru k.č.br. 3401/1 na k.o. Ričice i k.č.br. 5886/24 na k.o. Postranje, prikupljanjem pisanih ponuda. Javni natječaj raspisuje se za prostor za izgradnju sunčane elektrane Proložac, sukladno grafičkom prilogu i koordinatama vršnih točaka proizvodnog postrojenja za koje se raspisuje Javni natječaj, a koji su navedeni u Prilogu 1. i Prilogu 2. ovog Javnog natječaja i njegov su sastavni dio.

2. Pravo podnošenja pisane ponude za provođenje Javnog natječaja imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije, koje su sukladno i u roku iz članka 133. stavka 2. Zakona podnijele Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvu) zahtjev s iskazom interesa za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje za koje se provodi ovaj Javni natječaj. Podnošenjem pisane ponude na ovaj Javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe, dali odobrenje za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja Javnog natječaja.

3. Javni natječaj provodi se isključivo za prostore koji su u prostornim planovima planirani za gradnju proizvodnih postrojenja, što Ministarstvo, po službenoj dužnosti provjerava i na temelju pozitivnog očitovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odlučuje o raspisivanju Javnog natječaja.

4. Ponuda za sudjelovanje na ovom Javnom natječaju mora biti uvezana i sadržavati sljedeće:

– dokaz da je sukladno članku 133. stavku 2. Zakona, do 19. siječnja 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, iskazan interes za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje za koje se provodi Javni natječaj, što će biti provjereno po službenoj dužnosti i

– dokaz da se lokacija za koju je raspisan Javni natječaj nalazi u prostornom planu, odnosno lokacijska informacija, izdana od strane nadležnog upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije i

– idejno rješenje za sunčanu elektranu Proložac, na lokaciji Općine Proložac i

– preslik lokacijske dozvole ishođene do 19. siječnja 2022. i/ili

– preslik ugovora o priključenju, sklopljenog do 21. listopada 2021. i/ili

– preslik elektroenergetske suglasnosti, odnosno preslik prethodne elektroenergetske suglasnosti izdane do 21. listopada 2021. i/ili

– preslik rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu izdanog do 19. siječnja 2022. Istovjetnost preslika dokumenata njihovim izvornicima, ovjerava javni bilježnik.

5. Za provođenje Javnog natječaja, kao dokaz važećeg rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu iz točke 4. alineje 7. ovog Javnog natječaja smatra se isključivo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu (nakon provedenog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili Glavne ocjene), doneseno sukladno članku 89. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članku 21. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17), ili Rješenje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti Glavnu ocjenu (nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene i Prethodne ocjene), doneseno sukladno članku 90. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članku 27. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17) izdano do 19. siječnja 2022.

6. Pisana ponuda za sudjelovanje na ovom Javnom natječaju mora biti napisana na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisana od strane ovlaštene osobe, odnosno njihovog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći.

7. Pisane ponude na ovaj Javni natječaj podnose se putem preporučene pošiljke s povratnicom (obavijest o prijemu pošiljke), u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja br. X/22 – Ne otvarati«, kao i naznakom broja Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Povjerenstvo za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, putem: Uprave za energetiku, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 8 do 15 sati. Na poleđini zatvorene omotnice potrebno je naznačiti naziv fizičke ili pravne osobe koja podnosi ponudu za Javni natječaj.

8. Rok za podnošenje pisanih ponuda na ovaj Javni natječaj je 15 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

9. Ponude za ovaj Javni natječaj pristigle u Ministarstvo prije početka roka za podnošenja ponuda iz točke 7. ovog Javnog natječaja, smatrat će se preuranjenima i neće se razmatrati, pri čemu će biti vraćene pošiljatelju. Ponude za Javni natječaj pristigle u Ministarstvo, nakon isteka roka iz točke 8. ovog Javnog natječaja, smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati, pri čemu će biti vraćene pošiljatelju.

10. Do isteka roka za dostavu pisanih ponuda iz točke 8. ovog Javnog natječaja, može se izvršiti izmjena i/ili dopuna isključivo natječajne dokumentacije iz točke 4. ovog Javnog natječaja, koja je podnesena Ministarstvu u iskazu interesa za provođenje javnog natječaja, slanjem posebne pošiljke s povratnicom na adresu iz točke 7. ovog Javnog natječaja, uz jasno navođenje u popratnom dopisu koja se natječajna dokumentacija mijenja ili naknadno dodaje.

11. Do isteka roka za dostavu pisanih ponuda iz točke 7. ovog Javnog natječaja, može se odustati od sudjelovanja na Javnom natječaju slanjem potpisane izjave o odustajanju od strane ovlaštene osobe, odnosno njihovog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći.

12. Ponude će biti javno otvorene od strane Povjerenstva za otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u prostorijama zgrade Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80 (Zagrebtower), III. kat, soba 1, 20. prosinca 2022. u 10.30 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.