Prijave za zakup božićnih kućica do 30. studenoga

Grad Imotski je objavio Javni poziv:

Na temelju članka 6. Odluke o Zakupu javno prometnih površina („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj 7/20) i Odluke gradonačelnika Grada Imotskog KLASA: 610-01/23-01/04 URBROJ: 2181-3-02/01-23-1 od 10. studenoga 2023. godine, pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog, dana 17. studenoga 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Božić u Imotskom 2023“.

 1. Predmet Javnog poziva je davanje u zakup jedne montažne drvene kućice dimenzije 2,8 m x 2,8 m te tri montažne drvene kućice dimenzija 2,8 m x 1,8 m na unaprijed određenim lokacijama na Trgu Matice hrvatske u Imotskom u okviru održavanja manifestacije „Božić u Imotskom
  2023“. Lokacije kućica prikazane su na položajnoj skici koja je sastavni dio ovog Javnog poziva.
 2. Kućice se daju u zakup za vrijeme od 16. prosinca 2023. godine do 2. siječnja 2024. godine.
 3. Jedinični iznos zakupa za kućice za čitavo vrijeme trajanja zakupa, tj. za vrijeme trajanja manifestacije „Božić u Imotskom 2023“ iznosi ukupno kako slijedi za svaku od 4 (četiri) kućice za ugostiteljsku djelatnost: početna cijena iznosi 1,00 EUR. Neposredno ispred sajamske kućice za ugostiteljstvo zakupnik može postaviti najviše četiri (4) visoka barska stola pravokutnog ili kvadratnog oblika koji su dimenzija najviše 80 cm x 80 cm ili isto toliko okruglih stolova najvećeg promjera 80 cm, te ukupno osam visokih barskih stolica ispred svake kućice, kako je to prikazano na položajnoj skici.
 4. Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice. Zakupniku nije dozvoljeno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Organizatora.
 5. Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
  Ponuditelj koji zadovolji kriterije i uvjete iz ovog Javnog poziva može ostvariti pravo na zakup samo jedne kućice.
 6. Uvjeti Javnog poziva za koje se podnosi ponuda su:
 • dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
 • prigodna ugostiteljska ponuda
 1. Ponuda mora sadržavati:
  a) naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa – IBAN i naziv banke),
  b) ponuđeni iznos zakupa u eurima za sajamsku kućicu bez PDV-a,
  c) detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.
  Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu sajamske kućice, pa ako zakupnik bude nudio proizvode i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Organizator može raskinuti Ugovor o zakupu sajamske kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa, te uz isključivanje zakupnika iz predmetne manifestacije.
  Uz ponudu je potrebno priložiti:
  a) za pravne osobe: rješenja o upisu u sudski registar,
  b) za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji je obrt u mirovanju neće se razmatrati),
  c) za udruge: Rješenje Upravnog odjela za opću upravu Županije Splitsko-dalmatinske,
  d) za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: Rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  e) za slobodna zanimanja: Rješenje o upisu u registar djelatnosti od nadležnih tijela,
  f)Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga (za sve prijavitelje).
 2. U trenutku podnošenja prijave na ovaj Javni poziv Ponuditelj ne smije imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Imotskom, što će se utvrditi provjerom u Odsjeku za financije, računovodstvo i proračun Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog. Ukoliko se utvrdi postojanje duga, ponuda prijavitelja smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.
 3. Razmatrat će se ponude pristigle zaključno do 30. studenog 2023. godine do 12.00 sati. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.
 4. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za zakup sajamske kućice, pod uvjetom da ponuditelj u svojoj ponudi nudi autohtone i raznovrsne proizvode i usluge koje su sadržajno vezane za božićno-novogodišnje blagdane. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude
  isti početni iznos zakupnine, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva provest će javno nadmetanje (licitaciju).
 5. Ponude se podnose neposredno na adresu:
  GRAD IMOTSKI
  Jedinstveni upravni odjel
  Ante Starčevića 23
  IMOTSKI s naznakom „za Javni poziv – zakup kućice“ NE OTVARATI!
 6. Javno otvaranje pristiglih ponuda bit će dana 1. prosinca 2023. godine u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Imotskog. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Povjerenstvo.
 7. Nakon javnog otvaranja ponuda, odabrani ponuditelji će se obavijestiti putem mrežne stranice Grada Imotskog. Odabrani ponuditelji bit će pozvani na sklapanje Ugovora o zakupu.
 8. Prije potpisivanja ugovora svaki odabrani ponuditelj dužan je uplatiti ponuđeni iznos zakupnine za montažnu kućicu (avansno plaćanje) na račun Grada Imotskog IBAN: HR4223900011815500003 kod HPB d.d., uz Poziv na broj: HR68 5738-OIB uplatitelja. Ukoliko odabrani ponuditelj avansno ne uplati ponuđeni iznos zakupnine gubi pravo na potpis ugovora, Povjerenstvo će na osnovu rezultata javnog otvaranja ponuda i utvrđene rang liste, na potpisivanje ugovora pozvati sljedećeg rangiranog ponuditelja te s istim potpisati ugovor o zakupu kućice na iznos zakupnine koji je ponudio na licitaciji ili ako nije licitirao na iznos koji je naznačio u svojoj ponudi.
 9. Svi korisnici kućica obvezni su pridržavati se radnog vremena sukladno odlukama Grada Imotskog, te propisa o javnom redu i miru polazeći od posebnosti ove manifestacije i prigode. Svi korisnici kućica obvezni su tijekom čitavog trajanja zakupa i propisanog vremena biti otvoreni i obavljati djelatnost.
  Odabrani ponuditelj za čitavo vrijeme trajanja zakupa, odgovoran je za održavanje kućice i pripadajuće opreme, te je dužan istu zaštititi i osigurati od krađe i drugih oštećenja. Odabrani ponuditelj je odgovoran za svu štetu koja nastane korištenjem kućica. Podzakup nije dozvoljen. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.
 10. Organizator ima pravo vršiti privremene preglede predmeta zakupa, te u slučaju uočavanja nedostataka u svezi održavanja zatražiti od odabranog ponuditelja da iste ukloni u primjerenom roku. Troškovi održavanja predmeta zakupa isključivi su trošak odabranog ponuditelja.
 11. Odabrani ponuditelj dužan je kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 3. siječnja 2024. godine.